Vzdělávací plány září - říjen 2019​

Superparta vítá nové kamarády ve školce

 

Podtéma:    

 • Moje mateřská škola, moje rodina a moji kamarádi. S Kryšpínem se učíme, jak spolu mluvit, vycházet a pomáhat si. 

 • Malý Einstein se zajímá o proměnlivé podzimní počasí. Všímá si změn v přírodě, která se pomalu připravuje na zimu. 

 • S Josefínkou obdivujeme podzimní přírodu, která hraje všemi barvami. 

 • Vendelínek klade důraz na zdravé jídlo a zdravý pohyb.

 • Emička písnička má v repertoáru mnoho písniček a básniček, kterými uvítáme podzim. 

Vzdělávací cíle: 

 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, sebeobsluhy. 

 • Rozvoj psychické zdatnosti. 

 • Vytváření základu zdravého životního stylu.

 • Rozvoj komunikativních a kooperativních dovedností.

 • Získávání citové samostatnosti, odpoutání se od rodičů.

 • Porozumění základním projevům verbální i neverbální komunikace. 

 • Utváření prosociálních postojů, pravidel chování ke kamarádovi.

 • Rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu. 

 • Seznamování s pravidly chování. 

 • Poznávání společenských pravidel a jejich dodržování. 

 • Přizpůsobování společenskému prostředí a zvládání jeho změn. 

 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k okolí, rodině. 

 • Seznámení s místem a prostředím, kde dítě žije.

 • Osvojení si základních poznatků o prostředí, kde žijeme.

 • Vytváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě. 

 

Očekávané výstupy:

 • Dokázat se odloučit na určitou dobu od rodiny a vědět, že pedagog je náš partner/kamarád.

 • Cítit se v novém prostředí bezpečně a umět si říct, co potřebuji.

 • Naučit se žít ve společenství, ve kterém se nacházím a přijímat jejich základní morální hodnoty.

 • Začlenit se do denního režimu školy, orientovat se v průběhu dne ve škole.

 • Zvládat základy sebeobsluhy, hygienické návyky, stolování a oblékání.

 • Vědět, že všichni jsme ve škole kamarádi a nesmíme si ubližovat, prát se o hračky.

 • Vědět, že si vše po sobě máme uklidit.

 • Umět pomáhat mladším, slabším kamarádům.

 • Zvládat základy slušného chování – umět pozdravit, poděkovat, poprosit.

 • Uvědomit si charakteristické rysy podzimu – pozorování větru, barev přírody.

 • Mít povědomí o ochraně osobního zdraví a bezpečí.

 • Vědět, co je zdravé a pro tělo bezpečné.

 • Umět poznat některé druhy stromů a jejich plody.

 • Naučit se třídit odpad.

 • Znát základní barvy. Starší děti i doplňkové barvy.

 • Znát chuť a tvar ovoce a zeleniny.

 • Znát jaká zelenina se na podzim sklízí.

 • Znát zásady hygieny před konzumací ovoce a zeleniny.

 • Naučit se zpaměti báseň, píseň.

 • Chápat základní matematické pojmy: méně, více, stejně.

Nabídka činností:

 • Seznamujeme se se Superhrdiny a jejich dovednostmi

 •  Zaměřujeme se na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije.

 • Hrajeme prosociální a seznamovací hry.

 • Poznáváme nové kamarády v ranním kruhu, povídáme si o sobě, o rodině a o tom co máme rádi. 

 • Procházíme se po okolí, učíme se ho poznávat a orientovat se v něm. A pracujeme s herbářem.

 • Sbíráme přírodní materiál.

 • Učíme se základní barvy a doplňkové barvy. 

 • Zahajujeme odpolední kroužky 

 • Povídáme si, jaké jsou znaky podzimu.

 • Poznáváme druhy stromů, plodů, rostlin.

 • Posloucháme a rozlišujeme zvuky (ptactva a zvířátek).

 • Vyrábíme skřítka z brambor.

Superteam welcomes new friends in kindergarten - September and October schedule

 

The teacher completes the program according to his / her discretion.

Subtopic:

• My kindergarten, my family and my friends. With Kryšpín, we learn how to talk, come along and help each other.

• Little Einstein is interested in the changing autumn weather. He notes the changes in nature that are slowly preparing for the winter.

• With Josefínka we admire the autumn nature that plays in all colors.

• Vendelínek emphasizes healthy food and healthy movement.

• Emma the Song has a lot of songs and poems in the repertoire that we will welcome autumn with.

 

Educational goals:

• Acquiring practical skills adequate to age, self-care.

• Developing mental fitness.

• Building a healthy lifestyle foundation.

• Developing communicative and cooperative skills.

• Obtaining emotional autonomy, detachment from parents.

• Understanding basic manifestations of verbal and nonverbal communication.

• Formation of prosocial attitudes, rules of conduct towards a friend.

• Developing social sensitivity, tolerance, respect.

• Learning about social code of conduct.

• Getting to know social rules and following them.

• Adapting to the social environment and managing its changes.

• Strengthening pro-social behavior in relation to the neighborhood, family.

• Getting to know the place and environment where the child lives.

• Acquiring basic knowledge of the environment we live in.

• Creating a positive relationship to nature (living and inanimate).

Expected outputs:

• Ability to separate from the family for a certain period of time and know that the teacher is our partner.

• Feel safe in the new environment and be able to say what I need.

• Learn to live in a community in which I find myself and accept their basic moral values.

• Integrate into the school's daily routine, orientate yourself at school during the day.

• Manage the basics of self-care, hygiene habits, dining and dressing.

• Knowing that we are all friends in school and not to hurt each other or fight for toys.

• Knowing that we should clean up after ourselves.

• Being able to help younger, weaker friends.

• Manage the basics of good behavior - to be able to say hello, to thank, to ask.

• Realize the characteristic features of autumn - observing the wind, the colors of nature.

• Be aware of protecting personal health and safety.

• Knowing what is healthy and safe for the body.

• Being able to recognize some kinds of trees and their fruits.

• Learn to sort waste.

• Know the basic colors. Older children complementary colors as well.

• Know the taste and shape of fruits and vegetables.

• Know what vegetables are harvested in autumn.

• Know the principles of hygiene before eating fruits and vegetables.

• To memorize a poem, a song.

• Understand basic mathematical concepts: less, more, same.

 

Activities Offer:

• Get to know Superheroes and their skills

• We focus on learning about the social environment in which the child lives.

• We play prosocial and get-to.know-you games.

• Meet new friends in the morning circle, talk about ourselves, family and what we love.

• We walk around, learn to know the neighborhood and navigate. We work with the herbarium.

• Picking up natural material.

• We learn basic colors and complementary colors.

• We start the afternoon activities.

• We talk about the signs of autumn.

• We recognize species of trees, fruits, plants.

• We listen and distinguish sounds (birds and animals).

• We create a potato elf.